Klimasikring af afskærende hovedledning langs Rønnebækken- Etape 3

Oprettet: 21. juni 2016

NK-Spildevand A/S etablerer ledningsanlæg fra den sydlige del af Næstved til Næstved Centralrenseanlæg.

Arbejdet omfatter etablering af Ø1600 betonledning langs Vestre Ringvej og videre langs gl. susåarm til krydsningspunkt overfor Rønnebækkens udløb.
Denne strækning er udført i 2016/2017.

Næste etape omfatter krydsning af Gl. Susåarm og siv området. I dette område er der langt ned til fast bund.
Derfor har vi bygget en dæmning, som man kan grave ned igennem, når rørene skal lægges. Dæmningen skal have lov at ligge en periode for at den bliver tæt.

Som udgangspunkt fjernes dæmningen igen når rørene er lagt.Næstved Kommune overvejer pt. om dele af dæmningen skal blive liggende, som grundlag for en fremtidig gang og cykelsti mellem Appenæs og Ydernæs områderne.
Hvis det bliver til noget med stien, forsynes den med en bro over gl. Suså arm.

Vand gennemstrømningen i gl. Suså arm er allerede begrænset, idet gl. Suså kun er forbundet med havnekanalen via et mindre betonrør. Der er etableret et midlertidigt omløb ved dæmningen for at sikrer fiskepassage og vandgennemstrømning.

De både, som i dag fortøjes inde i gl. Suså har fået tilbudt en midlertidig bådplads i Pouls Vig indtil der igen er passage.

Sidste etape af anlægsarbejdet forventes igangsat i uge 43 og forventes afsluttet i august 2019.
Sidste etape omfatter ud over krydsning af susåen også strækningen langs Rønnebækken op til Åderupvej.

Der blev afholdt borgermøde om projektet d. 11. oktober.
Den overordnede tidsplan for projektet er:

Etape 1: Strækning i stien nedenfor Helgenæs-vej frem til og på tværs af Åderupvej. Oktober til ultimo februar.

Etape 2: Krydsning af gl. susåarm og pladsen ved Askevænget.
Oktober til ultimo marts.

Etape 3: Krydsning af Rønnebækken og arbejde i stien langs Rønnebækken frem til Helgenæsvej 91.
April til medio juli.

Aktuel information
Arbejdet med at krydse gl. Suså med kloakledningen er tæt på at være afsluttet. Arbejdet er forløbet godt og er forud for tidsplanen. Der fortsættes op over pladsen ved Askevænget i den kommende periode.

I uge 2 starter gravearbejdet på stien ved Rønnebækken nedenfor Helgenæsvej. Der kan forventes periodevis overpumpning primært i dagtimerne.

Mellem jul og nytår er byggepladsen lukket ned.

Kontaktpersoner

Projektleder
Tine Juhl Jørgensen
NK-Spildevand A/S
Ved Fjorden 18
4700 Næstved
Tlf. 55785129
tjj@nk-forsyning.dk

Rådgivere
Tilsyn og Byggeledelse
Bjørn Buch
Moe A/S
4700 Næstved
Tlf. 30102903

Landinspektør
Landinspektørfirmaet LE34 A/S Næstved Afdeling

Entreprenører
Hans Henrik Olsen
Holbøll AS
Lov
Tlf.40581201

Oversigtsplan
242400f115_borgerM.pdf
242400f114A_borgerM.pdf
plan_etape 3 med luftfoto.pdf