Kloakering og udskiftning af vandledning, Blangslev

Spildevand

Oprettet: 12. juni 2017

Kloakprojekt: Efter Spildevandsplan for Næstved Kommune 2012-2022, skal Blangslev kloakeres. Der er ca. 50 ejendomme, der skal kloakeres.
I henhold til Spildevandsplanen, skal ejendommen tilsluttes offentlig kloak i 2019. Men da der skal udføres belægningsarbejder på Præstøvej i 2018, er det besluttet, at fremrykke kloakarbejdet til 2017.
Der vil først blive udstedt påbud om tilslutning til det offentlige kloakanlæg og fremsendt opkrævning af tilslutningsbidrag i 2019.
Udskiftning af vandledninger: Samtidig med kloakeringen, vil vi udskifte de eksisterende hovedvandledninger og stikledninger frem til skel. Arbejdet udføres af NK-Vand A/S, der har vandforsyningen af området. For at lette kloak- og vandledningsarbejdet, vil vi i forbindelse med arbejdet flere steder udføre midlertidige hovedvandledninger, hvor ejendommene midlertidigt tilsluttes.
Trafikforhold: Da der er meget trafik igennem Blangslev, vil vi udføre meget af arbejdet ved styret boring - uden opgravning af vejarealerne. Så vi genere trafikken mindst muligt.
Tidsplan: Arbejdet er startet i juni måned. Vi forventede, at være færdig med arbejdet i 2017, men pga. det meget regnfulde efterår, forventer vi først, at kunne afslutte arbejdet i februar 2018. Under "Aktuel information", vil vi nærmere beskrive, hvor vi arbejder.
Information: Denne hjemmeside vil løbende blive opdateret med bl.a. tidsplaner og arbejdets udførelse.

Aktuel information
01.02.2018.
Hovedparten af arbejdet med kloak- og vandledninger er nu færdigt.
På Sneserevej mangler 3 ejendomme og på Præstø Landevej mangler 1 ejendom, der alle skal have udført små husstandspumper for at kunne kloakere ejendommene.
Den resterende asfaltering på Sneserevej og Blangslevvej forventes udført i starten af februar.
På Præstø Landevej er midterhellerne blevet retableret - dog ønsker Vejdirektoratet at hellen mod Bårse også udføres med nye granitkantsten. Dette forventer vi at udføre i midten af februar.
Den endelige retablering af rabatter og det grønne areal ved gadekæret udføres når vejret tillader det. Finregulering med muld og græssåning forventes først at være muligt i marts/april måned.
Under "Tidsplanen" er lagt en skitse, der viser, hvor vi forventer at arbejde frem til uge 7. Skitsen vil løbende blive revideret, som arbejdet skrider frem.

Kontaktpersoner

Projektleder
Spildevandsledninger: Bjarne Frederiksen på telefon 5578 5124, mail bfr@nk-forsyning.dk.
Vandledninger: Kenneth Hansen på telefon 2564 2207, mail keh@nk-forsyning.dk

Rådgivere
Rambøll: Christian Fjord-Larsen på telefon 5161 5768, mail crf@ramboll.dk

Landinspektør
LE34, tlf. 5572 0149

Entreprenører
Holbøll A/S: Ole Topp 5159 2420 eller mail otp@holboell.dk

Tidsplan
Arbejdsområde uge 5, 6, 7.pdf