Kloakering Holløse

Spildevand

Oprettet: 17. September. 2018

Separat kloakering af 30 ejendomme. Området er i dag fælleskloakeret. Ejendommene har dermed ret til afledning af både regn- og spildevand. Desuden er der tilsluttet større drænoplande som har en hævdvunden ret til afledning af drænvand til systemet. Det eksisterende ledningssystem er af meget ringe stand, hvorfor der må etableres nyt både regnvands- og spildevandssystem.
Der skal etableres lokal rensning af spildevandet med Bio Kube anlæg 100 PE.

Aktuel information
17-09-18
Arbejdet er overdraget til entreprenørfirmaet Holbøll a/s, som stater arbejdet i uge 39 ved Ladbyvej.
27-09-18
Entreprenøren har oplyst, at der arbejdes på Ladbyvej frem til ca. 1. nov. Derefter Øllerupvej 1-12 til ca. 1. dec. Øllerupvej fra Ladbyvej til Holløse Møllevej til ca. 20. dec.
Først efter nytår startes på Kyse Overdrevs Vej.
26.10.18
Arbejderne på Ladbyvej er endelig ved at være afsluttet. Der mangler stik til Ladbyvej 1 og styret boring til Øllerupvej 3. Entreprenøren forventer Ladbyvej hel åben for kørende trafik tirsdag ved fyraften. Beklager de gener arbejdet har givet.

04-12-18
Kloakken er lagt i Øllerupvej. Der vil blive startet på retablering af Øllerupvej.
Der vil først blive lagt et lag knust asfalt i udgravningsbredden, hvorefter der vil blive udlagt ny asfaltbelægning i vejens fulde oprindelige bredde.
Der vil blive etableret et trace / sikkert areal på græs fra indkørsel til Ladbyvej 1 mod nord - for gående. Dette trace vil være markeret med "danpæle" på begge sider og med rafter eller markeringsbånd mod arbejdsarealet på kørebanen.
Krydsning af Øllerupvej øst/vest vil blive ændret, når vi når frem til Øllerupvej 2 og ellers i takt med arbejdets fremdrift.
Der vil ved Holløse Kærvej blive etableret midlertidig afmærket p-plads, som kan benyttes såfremt ens primære behov er kørsel mod nord.
Når der graves udfor Holløse Kærvej vil der blive lagt køreplader på græsareal, så man kan passere i personbil øst / indenom.
Der er endvidere aftalt, at der ryddes bedre op på arbejdsstederne, at selve arbejds- / udgravningsarealet begrænses, at ledningsgraven til fyldes med jord og der retableres løbende med knust asfalt i top.
Entreprenøren forventer, at nå til Holløse Møllevej om ca. 10-14 arbejdsdage.
Der arbejdes ikke mellem jul og nytår. hvorefter

Kontaktpersoner

Projektleder
Dan Soltau tlf.: 55785121 E-mail: dso@nk-forsyning.dk

Rådgivere
Rambøll,
Projektleder Christian Fjord-Larsen, CRF@ramboll.dk, 51615768

Landinspektøre
Skel.dk, Gitte Lysehøj, gl@skel.dk, 22455805

Entreprenører
Holbøll a/s
Hans Henrik Olsen, hho@holboll.dk, 40581201
Claud Moll, cmr@holboll.kd, 21254630