Kloakering Holløse

Spildevand

Oprettet: 17. september 2018

Separat kloakering af 30 ejendomme. Området er i dag fælleskloakeret. Ejendommene har dermed ret til afledning af både regn- og spildevand. Desuden er der tilsluttet større drænoplande som har en hævdvunden ret til afledning af drænvand til systemet. Det eksisterende ledningssystem er af meget ringe stand, hvorfor der må etableres nyt både regnvands- og spildevandssystem.
Der skal etableres lokal rensning af spildevandet med Bio Kube anlæg 100 PE.

Aktuel information
17-09-18
Arbejdet er overdraget til entreprenørfirmaet Holbøll a/s, som stater arbejdet i uge 39 ved Ladbyvej.
04-12-18
Kloakken er lagt i Øllerupvej. Der vil blive startet på retablering af Øllerupvej.
Der vil først blive lagt et lag knust asfalt i udgravningsbredden, hvorefter der vil blive udlagt ny asfaltbelægning i vejens fulde oprindelige bredde.
Der vil blive etableret et trace / sikkert areal på græs fra indkørsel til Ladbyvej 1 mod nord - for gående. Dette trace vil være markeret med "danpæle" på begge sider og med rafter eller markeringsbånd mod arbejdsarealet på kørebanen.
Krydsning af Øllerupvej øst/vest vil blive ændret, når vi når frem til Øllerupvej 2 og ellers i takt med arbejdets fremdrift.
Der vil ved Holløse Kærvej blive etableret midlertidig afmærket p-plads, som kan benyttes såfremt ens primære behov er kørsel mod nord.
Når der graves udfor Holløse Kærvej vil der blive lagt køreplader på græsareal, så man kan passere i personbil øst / indenom.
Der er endvidere aftalt, at der ryddes bedre op på arbejdsstederne, at selve arbejds- / udgravningsarealet begrænses, at ledningsgraven til fyldes med jord og der retableres løbende med knust asfalt i top.
Entreprenøren forventer, at nå til Holløse Møllevej om ca. 10-14 arbejdsdage.
Der arbejdes ikke mellem jul og nytår.
07-01-19
Nu starter arbejderne på Holløse Møllevej. Dette arbejde forventes at tage ca. 4-5 arbejdsdage - afhængigt af hvad vi støder på af ukendte ledninger mv., når vi graver.
Mens dette arbejde foretages og Holløse Møllevej er spærret, vil der blive lavet en midlertidig kørevej på græsarealerne ved gadekæret - parallelt med arbejdsstedet.
Der vil således forsat være mulighed for passage gennem Holløse mod nord ad Holløsevej.
21-02-2019
Der startes nu på strækningen Holløse Møllevej til Holløsevej. Der vil være mulighed for kørende passage.
I uge 10 skal der startes på Kyse Overdrevs Vej. Vejens bredde betyder, at der vil blive spærret for gennemkørsel. Der vil være mulighed for gående passage og parkering ved Gadekæret.
Arbejdet vil vare indtil primo april.
Vi beklager de gener dette giver.
04-04-2019
Den nye hovedkloak i Kyse Overdrevs Vej er færdig, så vejen vil kunne åbnes fra i morgen. Der mangler kun 3-4 stikledninger, men trafikken kan passere.
Biokube er startet på nedsætning af renseanlægget ved Ladbyvej.
Vi forventer, alle arbejder afsluttet medio maj måned.
23-04-2019
Det samlede ledningsanlæg og stikledninger er afsluttet. Der restere de sidste arbejder på renseanlægget ved Ladbyvej.
Der vil onsdag og torsdag blive klargjort for udlægning af asfalt fredag.
Herefter vil rabatter mv. blive retableret.

Kontaktpersoner

Projektleder
Dan Soltau tlf.: 55785121 E-mail: dso@nk-forsyning.dk

Rådgivere
Rambøll,
Projektleder Christian Fjord-Larsen, CRF@ramboll.dk, 51615768

Landinspektør
Skel.dk, Gitte Lysehøj, gl@skel.dk, 22455805

Entreprenører
Holbøll a/s
Hans Henrik Olsen, hho@holboll.dk, 40581201
Claud Moll, cmr@holboll.kd, 21254630