Skattesag anket til Højesteret

16. januar 2018 faldt der dom i en sag om skat på vand for milliarder af kroner i Østre Landsret. Vandselskaberne havde stævnet staten i det, der beløbsmæssigt er historiens største skattesag.

Dommen betyder, at vandselskaber vil blive brugt som malkekøer til at inddrive ekstraskat, der, ifølge SKAT selv, gør vandregningen op til 36 milliarder kroner dyrere for kunderne. Dommen gav heller ingen afklaring på problemet, der bunder i, at loven mangler retningslinjer for beskatningen af vandselskaberne.

Anker sagen til Højesteret

Vandsektoren, med brancheforeningerne DANVA og Danske Vandværker i spidsen, anker derfor nu Danmarkshistoriens største skattesag til Højesteret.

Vandselskaberne er hvile i sig selv-selskaber. Derfor genererer de ikke overskud. Men deres skattemæssige fradrag fastsættes ud fra en anslået værdi af deres bygninger og anlæg. Da der ikke har været handlet vandselskaber, er den reelle værdi ukendt. Det er uenigheden om måden at værdiansætte på, som vandsektoren nu ønsker, at Højesteret skal tage stilling til.

Vandsektorlov skulle sikre lave priser

Én af målene med Vandsektorloven var, at den skulle sikre forbrugerne lavest mulige priser og vandselskaberne de bedst mulige rammer. Af lovbemærkningerne til Vandsektorloven 2009 fremgår det, at vandselskabernes skattebetaling på lang sigt forventes at være i størrelsesorden 100 mio. kr. årligt.

DANVA og Danske Vandværker kan dog konstatere, at det beløb er overskredet mange gange. Den nuværende metode til skatteværdiansættelse medfører, at vandprisen ifølge Skatteministeriet over tid stiger med 36 mia. kr.

Lovsjusk skyld i dom i strid med Vandsektorlov

Forligskredsen bag vandsektorloven besluttede i 2009, at den ikke måtte medføre en utilsigtet skattebetaling. DANVA og Danske Vandværker mener, at SKAT’s beregninger om 36 milliarder kroner i ekstra vandskat i sig selv dokumenterer, at de politiske intentioner med Vandsektorloven ikke bliver efterlevet.

Både Danske Vandværker og DANVA mener derfor, at der er tale om et klokkeklart eksempel på lovsjusk. Skattelovgivningen er nemlig aldrig blevet udformet og implementeret, som det var ønsket og besluttet af forligskredsen bag vandsektorloven.

Resultatet er en lovgivning, som giver en ekstraskat på vand, der er er i modstrid med Folketingets beslutning. Konsekvensen af dette er betydelige stigninger på vandregningen både hos familier og virksomheder.

Den samlede vandsektor håber derfor nu, at Højesteret kan komme med en afklaring på beskatningsgrundlaget i vandsektoren.

Situationen i NK-Forsyning

Ifølge de seneste tal fra NK-Vand A/S og NK-Spildevand A/S ligger niveauet af udskudt skat i de to selskaber på ca. 66 mio. kr.

Da tidsperioden for afbetaling ikke er afgjort endnu, kan vi ikke på nuværende tidspunkt sige, hvad dommen vil betyde for den enkelte forbruger i vores forsyningsområde. Vi kæmper derfor sammen med den samlede vandsektor for også i fremtiden at kunne holde vandpriserne så lave som mulige.