Særbidrag

Ejendomme, der udleder særligt forurenet spildevand til Forsyningens kloaksystem, skal betale et særbidrag.

  • Ved særligt forurenet spildevand forstås spildevand med et højere forureningsindhold end i almindeligt husspildevand.
  • Særbidragets størrelse fastsættes på grundlag af de øgede omkostninger, behandlingen af det særligt forurenede spildevand medfører på renseanlægget.