Vandafledningsbidrag

For ejendomme, der er tilsluttet Forsyningens kloaksystem, betales et årligt bidrag til anlæg, drift og vedligeholdelse af kloakanlæggene. Det kaldes vandafledningsbidraget.

  • Det årlige vandafledningsbidrag består af et fast bidrag pr. stikledning og et variabelt bidrag, der beregnes efter ejendommens faktiske vandforbrug efter måler.
  • I dit årlige bidrag er indregnet Statens spildevandsafgifter.