Befæstede arealer

Størrelsen af de befæstede arealer er afgørende for, hvor meget vand der tilledes kloaksystemet. Ved spildevandsplanlægning fastsættes derfor en maximal befæstelsesgrad for hvert område.

Befæstelsesgraden er andelen af det samlede areal, der har tætte overflader med afløb til regnvands- eller fælleskloakledninger. Befæstelsesgraden angives i procent.

I Spildevandsplan 2012-2022 fremgår de enkelte kloakoplandes befæstelsesgrad dels af oplandsskemaerne (bilag 1a og 1b) og for Næstved byområde af detailoplandsplaner.

Kloakoplandene i Næstved byområde er meget store med forskellige bebyggelseskarakterer i samme opland. Der er som følge heraf udarbejdet oversigtstegninger med befæstelsesgrader for detailoplandene i forbindelse med Spildevandsplan 2005-2008 for gl. Næstved Kommune.
De er gældende for oplande, der er kloakerede.

Se oplandsskema status her

Se oplandsskema plan her

Detailoplandsplaner for Næstved byområde:

 Opland    Detailoplandsplan  
 CCA  tegning
 CCB  tegning
 CCC  tegning
 CCD  tegning
 CCE  tegning 1
   tegning 2
 CCF  tegning
 CCG  tegning
 CCH  tegning
 CCI  tegning
 CCJ  tegning
 CCK  tegning 1
   tegning 2  
   tegning 3 
 CCL  tegning 
 CCM  tegning    
 CCN  tegning 
 CCP  tegning
 CCR  tegning
 CCS  tegning  
 CCT  tegning    
 CCU  tegning   
 CCV  tegning

 

I byudviklingsområder, der planlægges spildevandskloakeret med LAR, er der i Spildevandsplan 2012-2022 desuden fastsat følgende befæstelsesgrader efter områdets bebyggelseskarakter:

 Områdekarakter  Befæstelsesgrad
 Åben lav bebyggelse    30
 Tæt lav bebyggelse  40
 Etagebebyggelse  jf. rammer for lokalplanlægning 
 Offentlige formål  jf. rammer for lokalplanlægning

 

Overskridelse af befæstelsesgraden
Ved byggeri m.m. i eksisterende og nye områder, hvor befæstelsesgraden hæves og bliver højere end angivet i skemaerne i Spildevandsplanens bilag 1a og 1b eller befæstelsesgraderne angivet på detailoplandsplanerne, skal bygherren udføre de fornødne interne, private foranstaltninger for at sikre, at den maksimalt afledte vandmængde, beregnet som l/s, ikke overstiger den for området gældende afledningsret.