Udledning til vandmiljøet

NK-Forsyning har tre kilder til spildevandsudledninger til vandmiljøet:

 • Udløb af renset spildevand fra renseanlæg*
 • Udløb fra overløbsbygværker i fælleskloakerede systemer (regn og spildevand i samme ledning)**
 • Udløb fra separate regnvandssystemer***.

 • Se video om, hvordan udledninger af fortyndet spildevand til vandmiljøet foregår, samt hvordan vi arbejder på at mindske disse.


  Både vandmængden og indholdet af forskellige stoffer i vandet måles i udløbene fra renseanlæggene. Alt efter størrelsen på renseanlægget kræver myndighederne et vist antal udløbsprøver om året.


  For at kontrollere indholdet i udløbsvandet skal vi på Næstved Centralrenseanlæg årligt tage minimum 24 udløbsprøver, som alle sendes til de relevante myndigheder. Vi har andre renseanlæg, som er mindre, og her er der krav om 12 eller seks årlige udløbsprøver afhængigt af størrelsen på renseanlægget. På alle renseanlæg tager vi desuden et antal prøver, som vi bruger til at regulere driften med. På Næstved Centralrenseanlæg er det 2-3 døgnprøver om ugen.


  Udledningerne fra renseanlæggene består dermed udelukkende af målte værdier, som stammer fra kalibrerede flowmålere, samt analyser af indholdet i vandet, som kommer fra akkrediterede laboratorier.


  Opgørelsesmetoder

  Udløbene fra overløbsbygværkerne måles også i både mængde og indhold i vandet, vi lukker ud. Vandmængderne opgøres på baggrund af en kalibreret model af kloaksystemet. Vi målte gennem en periode på 2,5 år nedbør og vandmængder omkring udvalgte overløbsbygværker. Vi opsatte derefter modellen ud fra den ene halvdel af de målte regn- og overløbsmængder og testede modellen på den anden halvdel. Som resultat heraf har vi fået en model med meget fin overensstemmelse mellem målt regn og udledte overløbsmængder.


  Vi bruger branchens bedste bud på standardværdier af stoffer i overløbsvand, som er fastsat på baggrund af et litteraturstudie af rapporter om faktisk målte værdier af indhold i overløbsvand.


  Udløb fra regnvandssystemer er beregnet på den samme kalibrerede model som udløb fra overløbsbygværker. Vores vidensniveau om fastsættelse af udledningerne fra regnvandssystemerne er dog det laveste af de tre nævnte udløbstyper, fordi vi ikke har sammenholdt regnmængder med målte værdier af udløbsmængder fra regnvandsbassiner.


  Udløb af renset spildevand fra renseanlæggene fylder langt det meste af de tre typer af udledninger – både hvad angår vandmængder og indholdet i det udledte vand. Og her kan vi meget præcist angive, hvad vi udleder.


  NK-Forsynings udledninger var i 2020:

  *Udledninger fra renseanlæg: Vandmængde: 9,77 mio. m3; kvælstof: 30,32 tons; fosfor: 5,23 tons.
  **Udledninger fra overløbsbygværker:Vandmængde: 0,53 mio. m3; kvælstof: 4,75 tons; fosfor: 0,83 tons.
  ***Udledninger fra regnvandsudløb:Vandmængde: 1,78 mio. m3; kvælstof: 2,93 tons; fosfor: 0,37 tons.


  NK-Forsynings udledninger i 10-årsperioden 2011-2020**** var i gennemsnit:

  *Udledninger fra renseanlæg: Vandmængde: 10,78 mio. m3; kvælstof: 41,79 tons; fosfor: 6,55 tons.
  **Udledninger fra overløbsbygværker:Vandmængde: 0,57 mio. m3; kvælstof: 5,13 tons; fosfor: 0,92 tons.
  ***Udledninger fra regnvandsudløb:Vandmængde: 2,10 mio. m3; kvælstof: 3,46 tons; fosfor: 0,43 tons.

  **** Tallene fra renseanlæggene er dog kun for den 9-årige periode fra 2012-2020.