Projekter

Kloakrenovering i Grimstrup

Publiceringsdato:
05/08/2020
Projektbeskrivelse:

I forbindelse med, at der udføres fjernvarme i Grimstrupområdet, har NK-Spildevand besluttet samtidig at renovere kloakledningerne på Hindbærvej, Solbærvej, Brombærvej, Slåenvej og Sandholmvej.


Kloakledningerne er gamle, og nogle strækninger er revnede eller utætte. Endvidere er flere strækninger for små til at tage imod de regnvandsmængder, vi får i dag og i fremtiden.


Vi vil udføre en ekstra ledning, hvor regnvandet skal løbe. I første omgang vil det kun være vejbrøndene, der bliver tilsluttet. Næstved Kommunes spildevandsplan giver ikke lov til at påbyde boligejerne at adskille regnvand- og spildevand. Men ved at lade regnvandet fra vejene løbe i de nye rør, vil de gamle kloakledninger nemt kunne klare den regn- og spildevandsmængde, der kommer fra ejendommene.


Først hvis der kommer en ny spildevandsplan for området, og det bliver besluttet at separere regn- og spildevand fra ejendomme, vil boligejerne blive bedt om at adskille regn- og spildevand på ejendommene.


Den nye kloakledning vil blive udført som styret boring. Det vil sige, at kloakledningen bliver udført uden opgravning. Der bores i den dybde, som kloakledningen skal ligge og trukket et rør igennem. Der vil kun blive gravet op, hvor man starter og slutter og der, hvor vi skal tilslutte de eksisterende nedløbsbrønde på vejen. Endvidere vil der være enkelte steder, hvor vi har problemer med at krydse de eksisterende kloakstikledninger til ejendommene. Disse stikledninger vil blive omlagt.


Arbejdet med den nye kloakledning følger tidsplanen for arbejdet med lægning af fjernvarmerørene. Arbejdet udføres enten før fjernvarmearbejdet eller umiddelbart efter.


Vi vil løbende opdatere hjemmesiden, hvis der sker ændringer i arbejdsgangen, tidsplanen eller andet, vi mener, berører beboerne.

Multi Billede:

Aktuel information

 1. Aktuel information

  Status d.15.09.2020:

  Den gældende tidsplan for kloakrenoveringen er:

  • Brombærvej og Slåenvej: Arbejdet påbegyndes i uge 29 og forventes at være afsluttet i uge 42
  • Solbærvej: Arbejdet påbegyndes i uge 34 og forventes at være afsluttet i uge 42
  • Sandholmsvej: Arbejdet påbegyndes i uge 38 og forventes at være afsluttet i uge 45
  • Hindbærvej: Arbejdet påbegyndes i uge 43 og forventes at være afsluttet i uge 50.


  Brombærvej og Slåenvej: I Slåenvej ligger den gamle kloakledning ikke som forventet ,og som det fremgår af tegningerne. Vi kan endvidere se, at kloakledningen er i meget dårlig stand. For at få en fremtidssikker løsning har vi derfor besluttet at udskifte en strækning på ca. 30 m. Arbejdet udføres i uge 38 og 39.


  Alle øvrige kloakarbejder er afsluttet, men på grund af løbende nye tilslutninger til fjernvarmen, som fjernvarmeværket ønsker at tilslutte med det samme, vil der ikke blive udført asfaltbelægning på vejene, før alt gravearbejdet er afsluttet. Dette er et krav fra Næstved Kommunes vejmyndighed.

  Retableringen med asfalt på veje og fortov forventes at blive udført i uge 42.


  Solbærvej: De styrede boringer for den nye regnvandsledning er udført. Nu udføres de resterende kloakarbejder, bl.a. sætning af brønde og tilslutningerne af vejbrønde. Arbejdet inkl. retablering med asfaltering af vej og fortov forventes færdigt i uge 42.


  Sandholmvej: De forberedende arbejder for den nye regnvandsledning opstartes i uge 38. Da vejen er meget smal, deles arbejderne i 2 etaper – en østlig del og en vestlig del. Hermed vil det blive lettere at komme til og fra sin ejendom i arbejdsperioden. Der kan være enkelte dage, hvor det ikke er muligt at komme helt frem til ejendommen på grund af opgravning i vejen. Der vil være udkørsel henholdsvis via stien til Ryttervej og til Grimstrupvej.


  De styrede boringer for den nye regnvandsledning udføres i uge 40 og i uge 41. Arbejdet forventes at være færdigt i uge 45.

Kontaktpersoner

 1. Projektleder:
  1. Navn:
   Bjarne Frederiksen
  2. Telefon:
   55 78 51 24
 2. Rådgiver:

  Lyngkilde

  Robin Larsen

  61 27 31 13

  rla@lyngkilde.dk

 3. Entreprenør:

  Gorm Hansen A/S

  Thomas Kirkegaard Nielsen

  4013 4174

  tkn@gorm-hansen.dk