Projekter

Kloakrenovering i Grimstrup

Publiceringsdato:
05/08/2020
Projektbeskrivelse:

I forbindelse med, at der udføres fjernvarme i Grimstrupområdet, har NK-Spildevand besluttet samtidig at renovere kloakledningerne på Hindbærvej, Solbærvej, Brombærvej, Slåenvej og Sandholmvej.


Kloakledningerne er gamle, og nogle strækninger er revnede eller utætte. Endvidere er flere strækninger for små til at tage imod de regnvandsmængder, vi får i dag og i fremtiden.


Vi vil udføre en ekstra ledning, hvor regnvandet skal løbe. I første omgang vil det kun være vejbrøndene, der bliver tilsluttet. Næstved Kommunes spildevandsplan giver ikke lov til at påbyde boligejerne at adskille regnvand- og spildevand. Men ved at lade regnvandet fra vejene løbe i de nye rør, vil de gamle kloakledninger nemt kunne klare den regn- og spildevandsmængde, der kommer fra ejendommene.


Først hvis der kommer en ny spildevandsplan for området, og det bliver besluttet at separere regn- og spildevand fra ejendomme, vil boligejerne blive bedt om at adskille regn- og spildevand på ejendommene.


Den nye kloakledning vil blive udført som styret boring. Det vil sige, at kloakledningen bliver udført uden opgravning. Der bores i den dybde, som kloakledningen skal ligge og trukket et rør igennem. Der vil kun blive gravet op, hvor man starter og slutter og der, hvor vi skal tilslutte de eksisterende nedløbsbrønde på vejen. Endvidere vil der være enkelte steder, hvor vi har problemer med at krydse de eksisterende kloakstikledninger til ejendommene. Disse stikledninger vil blive omlagt.


Arbejdet med den nye kloakledning følger tidsplanen for arbejdet med lægning af fjernvarmerørene. Arbejdet udføres enten før fjernvarmearbejdet eller umiddelbart efter.


Vi vil løbende opdatere hjemmesiden, hvis der sker ændringer i arbejdsgangen, tidsplanen eller andet, vi mener, berører beboerne.

Multi Billede:

Aktuel information

 1. Aktuel information

  Status d. 02.10.2020:

  Den gældende tidsplan for kloakrenoveringen er:

  • Brombærvej og Slåenvej: Arbejdet forventes at være afsluttet i uge 42
  • Solbærvej: Arbejdet forventes at være afsluttet i uge 43
  • Sandholmsvej: Arbejdet er påbegyndt i uge 39 og forventes at være afsluttet i uge 45
  • Hindbærvej: Arbejdet påbegyndes i uge 43 og forventes at være afsluttet i uge 50.


  Brombærvej og Slåenvej: I Slåenvej er en strækning på ca. 30 m af den gamle kloakledning nu udskiftet. Herefter mangler sætning og opretning af kantsten og udskiftning af dæksler på brøndene på den gamle kloakledning. Retableringen med asfalt på veje udføres i uge 42. Retablering af fortove udføres i uge 43 eller når gennemgang er udført.


  Enkelte strækninger på den gamle kloakledning har nogle fejl. Både på grund af at rørsamlingerne ikke blev udført i samme kvalitet som i dag, men også på grund af de mange års slidtage. Derfor vil vi, inden vi forlader vejene helt, lægge en såkaldt ”strømpe” i de pågældende 2 ledningsstrækninger. Endvidere vil vi lukke de stik, hvor vejbrøndene tidligere var tilsluttet, så vi undgår at rotter finder op i stikkene og bygger reder. Alt arbejde vil foregå fra brøndene i vejene. Firmaet Aarsleff, der udfører arbejdet, vil uddele information, inden de påbegynder arbejdet. Arbejdet udføres i uge 43.


  Solbærvej: De resterende kloakarbejder med sætning af brønde og tilslutningerne af vejbrønde er ved at blive udført. Retableringsarbejdet med bl.a. asfaltering af vej og fortov udføres i uge 42 og 43. Forventes at være færdig tirsdag i uge 43.


  Enkelte strækninger på den gamle kloakledning har nogle fejl. Både på grund af at rørsamlingerne ikke blev udført i samme kvalitet som i dag, men også på grund af de mange års slidtage. Derfor vil vi, inden vi forlader vejene helt, lægge en såkaldt ”strømpe” i de pågældende 2 ledningsstrækninger. Endvidere vil vi lukke de stik, hvor vejbrøndene tidligere var tilsluttet, så vi undgår at rotter finder op i stikkene og bygger reder. Alt arbejde vil foregå fra brøndene i vejene. Firmaet Aarsleff, der udfører arbejdet, vil uddele information, inden de påbegynder arbejdet. Arbejdet udføres i uge 43.


  Sandholmvej: Den første styrede boring for den nye regnvandsledning mod Grimstrupvej er udført, og det forløb godt. Der er sat nye brønde på strækningen, så hullet ved Grimstrupvej kan dækkes, og udkørslen til Grimstrupvej igen kan åbnes fredag. Vejadgangen mod Rytterstien vil herefter være lukket, og der vil kun være adgang for gående og cykellister.


  Den næste etape er den styrede boring for regnvandsledningen mod Rytterstien. De forberedende arbejder er opstartet, og den styrede boring vil blive udført onsdag og torsdag i uge 41. Herefter udføres de resterende brønde og tilslutning af vejbrønde til den nye regnvandsledning.


  Vi forventer, at arbejdet inkl. retablering med asfalt vil være færdig i uge 45.


  Hindbærvej: De forberedende arbejder for de styrede boringer på Hindbærvej forventer vi at kunne opstarte i uge 43. Boringerne forventes udført i uge 45. De resterende kloakarbejder med sætning af brønde, tilslutning af vejbrønde m.v. udføres i uge 47-48.


  Vi forventer at retablering af vej og fortove kan være færdig i uge 50.

Kontaktpersoner

 1. Projektleder:
  1. Navn:
   Bjarne Frederiksen
  2. Telefon:
   55 78 51 24
 2. Rådgiver:

  Lyngkilde

  Robin Larsen

  61 27 31 13

  rla@lyngkilde.dk

 3. Entreprenør:

  Gorm Hansen A/S

  Thomas Kirkegaard Nielsen

  4013 4174

  tkn@gorm-hansen.dk