Vandafledningsbidrag


For ejendomme, der er tilsluttet Forsyningens kloaksystem, betales et årligt bidrag til anlæg, drift og vedligeholdelse af kloakanlæggene. Det kaldes vandafledningsbidraget.


Det årlige vandafledningsbidrag består af et fast bidrag pr. stikledning og et variabelt bidrag, der beregnes efter ejendommens faktiske vandforbrug efter måler.


I dit årlige bidrag er indregnet Statens spildevandsafgifter.