Befæstede arealer

Størrelsen af de befæstede arealer er afgørende for, hvor meget vand der tilledes kloaksystemet. Ved spildevandsplanlægning fastsættes derfor en maximal befæstelsesgrad for hvert område.


Befæstelsesgraden er andelen af det samlede areal, der har tætte overflader med afløb til regnvands- eller fælleskloakledninger. Befæstelsesgraden angives i procent.


I Spildevandsplan 2012-2022 fremgår de enkelte kloakoplandes befæstelsesgrad dels af oplandsskemaerne med status og plan (bilag 1a og 1b) og for Næstved byområde af detailoplandsplanerne.


Kloakoplandene i Næstved byområde er meget store med forskellige bebyggelseskarakterer i samme opland. Der er som følge heraf udarbejdet oversigtstegninger med befæstelsesgrader for detailoplandene i forbindelse med Spildevandsplan 2005-2008 for gl. Næstved Kommune. De er gældende for oplande, der er kloakerede.


I byudviklingsområder, der planlægges spildevandskloakeret med LAR, er der i Spildevandsplan 2012-2022 desuden fastsat følgende befæstelsesgrader efter områdets bebyggelseskarakter:


OmrådekarakterBefæstelsesgrad
Åben lav bebyggelse 30
Tæt lav bebyggelse 40
Etagebebyggelsejf. rammer for lokalplanlægning 
Offentlige formål jf. rammer for lokalplanlægning 

Overskridelse af befæstelsesgraden

Ved byggeri m.m. i eksisterende og nye områder, hvor befæstelsesgraden hæves og bliver højere end angivet i skemaerne i Spildevandsplanens bilag 1a og 1b eller befæstelsesgraderne angivet på detailoplandsplanerne, skal bygherren udføre de fornødne interne, private foranstaltninger for at sikre, at den maksimalt afledte vandmængde, beregnet som l/s, ikke overstiger den for området gældende afledningsret.