Tømning af hustankLæs mere om bundfældningstanke

Tømningsordningen gælder for alle ejendomme, der ligger uden for de kloakerede områder, og som ikke er tilsluttet NK-Spildevands kloaksystem. Tømningsordningen er obligatorisk for alle ejendomme med en bundfældningstank.


Bundfældningstanken skal tømmes en gang årligt – visse tanke tømmes flere gange om året.


Hvis tanken ikke bliver tømt, er der risiko for, at slam og spildevand siver ud i omgivelserne. Det betyder forurenende stoffer i vandløb og søer, og i sidste ende risikerer forureningen også at havne i vores grundvand.


I Næstved Kommune har omkring 4.000 private ejendomme afløb til en privat hustank.


Med tømningsordningen sikrer vi:

  • en rigtig drift af tankene, fordi vi fjerner bundfældet slam
  • at behandlingen af slammet sker på en korrekt måde
  • at fejl og mangler på tankene bliver opdaget.

Den almindelige vedligeholdelse af kloakanlægget på privat grund er ejerens ansvar og er ikke omfattet af ordningen.


Bundtømning af tank hvert 4. år

Alle bundfældningstanke vil blive bundtømt med slamsuger hvert 4. år. Baggrunden herfor er, at slamafvandingsbilen (KSA-bilen) ikke kan opsuge sand, grus, sten og andre fremmedlegemer, som lægger sig på bunden af tankene og mindsker tankenes bundfældningsvolumen.


Læs mere.


Hvem tømmer tanken?

Tømning af hustanke udføres af det private entreprenørfirma FKSSlamson på NK-Spildevands vegne.


I forbindelse med tømningen tjekker entreprenøren tankens tilstand og indberetter resultatet til NK-Spildevand.


Som følge af særlige adgangsforhold, tilkørselsforhold eller efter aftale med ejer, kan ens bundfældningstank hvert år blive tømt af en lille bil eller en slamsuger. Der opkræves særlig pris herfor, se takstblad.


Når tanken tømmes med en slamsuger eller lille bil, bundtømmes tanken hver gang, og tanken bliver ikke efterfyldt med vand af entreprenøren. Læs mere.


NK-Spildevand foretager løbende stikprøvekontrol for at kontrollere, at tankene er forskriftsmæssigt tømt.


Hvornår bliver tanken tømt?

Du kan finde vejledende tømningstider samt tilmelde dig varsling for tømning på sms eller e-mail.


Kontakt NK-Spildevand A/S:

Ved Fjorden 18
4700 Næstved
Mail: nk-spildevand@envafors.dk
Telefon: 55 78 51 00


Gitte Thuesen Demant
Mail: gitdem@envafors.dk
Telefon: 55 78 51 26


Lisbeth Bruun Henriksen
Mail: lishen@envafors.dk
Telefon: 55 78 51 33